Tại sao không mạnh mẽ như chân máy?

Độc giả có câu hỏi, xin vui lòng đặt ở đây

    Leave Your Comment Here