Quả bầu sẽ được cắt để tiếp tục phát triển?

Nếu bầu bị cắt, nó sẽ phát triển chứ?

Độc giả hỏi tại đây

    Leave Your Comment Here