Điều gì xảy ra nếu trái đất mưa liên tục ngày đêm?

Sẽ thế nào nếu trời mưa ngày đêm trên khắp thế giới? Công việc: “Thời báo Mỹ Latinh”

độc giả được mời đặt câu hỏi tại đây.

    Leave Your Comment Here